תכנית המענקים אושרה בקריאה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2021.

על רקע העובדה שענפים רבים לא שבו להיקף הפעילות שהיה להם טרם פרוץ משבר הקורונה, והחלטת ממשלה מס’ 681 על סגר שלישי, מוצע להאריך הקלות שניתנו במתווה הסיוע בהשתתפות בהוצאות קבועות, ובפרט להאריך את הורדת הרף לירידת המחזורים הנדרשת לקבלת המענק ל־25% .

נוסף על כך מוצע לקבוע מענק חד–פעמי חדש אשר יינתן לעוסקים שספגו במהלך המשבר פגיעה ממושכת. מאחר שהמענק החדש ניתן בסוף השנה, ולכן כבר ניתן להעריך אם יש עסקים אשר מחזור העסקאות שלהם בתקופות הזכאות למענק בשנת 2020, כולל המענקים שקיבלו, עולה על מחזור העסקאות שלהם בתקופה המקבילה בשנת 2019 ,ולנוכח נתונים המצויים בידי משרד האוצר, מוצע לקבוע כי המענק החדש יינתן בתנאים מסוימים.

17 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכספים.